Rólunk

Intézményünk 1-8. évfolyammal működő, nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskola.

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Az alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.

Meghatározónak tartjuk: az életközeliséget, a gyermekközpontúságot, a tanulók cselekedtetésének érvényesítését, a képességek differenciált fejlesztését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, a személyiségfejlesztést, valamint a világnézeti semlegességet.

A délutáni felkészítést napközis és tanulószobai csoportok biztosítják. Iskolánkban az angol (szakkör keretében) és a német nyelv tanulása folyik. Tehetséggondozó szakköreinket a szülők és a gyerekek igényei szerint alakítjuk. Étkezést eddig minden igénylőnek tudtunk biztosítani.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Nevelőtestületünk nyitott a pedagógiai innovációra, számos továbbképzésen vettünk részt.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő fülei  polgároknak.

Arra törekszünk, hogy pedagógiai tevékenységünket jellemezze a gyermekszeretet, a magas szintű követelményrendszer, következetesség, rend és pontosság.

Az elkövetkező években az általános iskolákban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen

-a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be,

-illetve a Nemzeti Alaptanterv bevezetéséről szóló rendeletszabályozása alapján a 2012-ben kiadott NAT 2013. szeptember 1-jén az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon – majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre.

Ezért 2013. szeptember 1-jétől:

  • az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most felülvizsgált és módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd,
  • míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv szerint kell majd megszervezniük nevelő-oktató munkájukat.

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban foglaltuk össze:

                                              

tanév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2103-2014

2013

2007

2007

2007

2013

2007

2007

2007

2014-2015

2013

2013

2007

2007

2013

2013

2007

2007

2015-2016

2013

2013

2013

2007

2013

2013

2013

2007

216-2017

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

 

 

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve változatokat jelölik:

 

2007 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT ( 202/2007. (VII. 31.) Korm.rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17. )Kor.rendelet módosításáról) alapján elfogadott – jelenleg is használt – pedagógiai program és helyi tanterv

 

2013 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől  érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.